ALGEMENE VOORWAARDEN LACQUERIE MAREILLE

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de
Lacquerie Mareille en een cliënt waarop Lacquerie Mareille deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen Lacquerie Mareille
Lacquerie Mareille zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap. Lacquerie Mareille zal zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden de
cliënt in te lichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen op de
overeengekomen behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting
niet of niet tijdig nakomt, Lacquerie Mareille 50% van het gehele honorarium voor de
afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten
later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag de nagelstudio de afspraak verzetten naar
een andere dag/tijd of naar inzicht aanpassen. Dit uit respect voor de klant die na u
komt.Lacquerie Mareille moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.Beide partijen
hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door
overmacht. Overmacht omdat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt,
inbegrepen werkstakingen in Lacquerie Mareille.
4. Betaling
Lacquerie Mareille vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de
nagelstudio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Lacquerie Mareille
vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de
voorraad strekt.De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de
behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Personeel in de studio
Lacquerie Mareille heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de nagelstudio dit voor een
goede uitvoering van de behandeling noodzakelijk acht.
6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Lacquerie Mareille vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan
de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de
behandelingen.Lacquerie Mareille neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een
hard copy bestand. Lacquerie Mareille behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt
volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lacquerie Mareille zal
gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de cliënt. Zie ook de privacyverklaring onderaan deze pagina.
7. Geheimhouding
Lacquerie Mareille is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de
cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De
geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, Lacquerie Mareille verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te
verstrekken.
8. Aansprakelijkheid
Lacquerie Mareille is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Lacquerie Mareille is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding.Lacquerie Mareille is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of
beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
9. Garantie
Lacquerie Mareille geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de
producten. Deze garantie vervalt indien:
•De cliënt niet binnen 24 uur reclameert dmv een bericht met foto of bezoek in de
nagelstudio.
•De cliënt de (kunst)nagels eerder heeft laten zetten of heeft laten onderhouden door een
andere nagelstudio.
•De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.•De cliënt 4 of
meer beschadigde nagels heeft.
•De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
•De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerd heeft gebruikt voor het
onderhoud van de kunstnagels.
•De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
•De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd.
•De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
10. Beschadiging & diefstal
Lacquerie Mareille heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de
cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij
de politie.
11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de
eigenaar van Lacquerie Mareille en de behandelende stylist. Lacquerie Mareille moet de
klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal
Lacquerie Mareille de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar
maakt. Indien Lacquerie Mareille en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de
klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
12. Nail art
Indien Lacquerie Mareille een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan
geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te
zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij
Lacquerie Mareille. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor
commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Lacquerie Mareille.
Lacquerie Mareille mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van de
nagelstudio met naam en toenaam.Bij het maken van foto’s die op websites dan wel social
media verspreid worden dient het logo van de nagelstudio te staan ivm misbruik door
derden. Voor gebruik van foto’s van de cliënt ter promotie van de nagelstudio zal ten alle
tijde mondelinge toestemming van de cliënt gevraagd worden.
13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde
normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft
vertonen, heeft Lacquerie Mareille het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren
zonder opgaaf van redenen.
14. Huisregels
De nagelstudio hanteert de volgende huisregels:
•In de nagelstudio mag niet gerookt worden.
•Het is niet toegestaan consumpties te nuttigen in de nagelstudio zolang er met product
wordt gewerkt.
•Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de
nagelstudio.
•Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de nagelstudio.
•Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 18 jaar en ouder.
•Er wordt gesproken van een nabehandeling als de afspraak plaats vind binnen 4 weken (28
dagen) daarbuiten wordt een nieuwe setprijs gerekend.
15. Recht
Op elke overeenkomst tussen Lacquerie Mareille en de cliënt is Nederlands recht van
toepassing.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
te Den Haag Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.Van toepassing is steeds de
laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
overeenkomst.


PRIVACY VERKLARING LACQUERIE MAREILLE


Privacyverklaring van Lacquerie Mareille
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lacquerie Mareille
verwerkt van haar klanten.Indien u klant wordt van Lacquerie Mareille of om een andere
reden persoonsgegevens aan Lacquerie Mareille verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming
om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om
de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Naam: Lacquerie Mareille t.n.v. Mareille van Straaten
Adres: Bilderdijkstraat 19A 1702AM Heerhugowaard
Contactadres voor privacygerelateerde vragen: 0648339053 of
lacquerie.mareille@gmail.com
2.Doeleinde
De volgende persoonsgegevens worden door Lacquerie Mareille verwerkt:
a) Voor- en achternaam
b) Telefoonnummer
c) Eeventuele gezondheidsgegevens als deze van belang zijn bij een behandeling.
d) Foto’s
Lacquerie Mareille verwerkt bovenstaand genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) Uw naam word gebruikt voor het maken van een afspraak.
b) Uw telefoonnummer wordt gebruikt voor het maken van afspraak / vragen / annulering
wat betreft de afspraak.
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om
deze te monitoren.
d) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om
deze te monitoren.
e) Foto’s van de handen/ nagels worden gebruikt voor de website, fotoscherm of gedeeld op
Social Media na toestemming van u.

3.Inzage en correctie
U kunt ten alle tijden via de eigenaresse, Mareille van Straaten van Lacquerie Mareille, een
verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen (Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.) Dit
kan persoonlijk ,via telefoon 0648339053 of mail lacquerie.mareille@gmail.com.
4.Bewaartermijnen
Lacquerie Mareille bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
5. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Lacquerie Mareille passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
1.De apparaten waar het boekhoudsysteem op is geïnstalleerd is alleen toegankelijk door de
eigenaresse van Lacquerie Mareille.
2.Het systeem is beveiligd met een sterk wachtwoord die automatisch gegenereerd is met een
wachtwoordgenerator.
3.De hardcopy (papieren) formulieren zijn niet in het bereik of zicht van andere klanten, ook
deze zijn enkel en alleen toegankelijk voor de eigenaar.
6.Verstrekking aan derden
Lacquerie Mareille geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen.
7.Wijzigingen in deze privacyverklaring
Lacquerie Mareille kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen
op onze website en socialmedia worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit
zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft afgegeven.
Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte
bent van evt. wijzigingen.